ورکشاپ یکروزه فرآیند طراحی همراه با 3ds max ویژه دانشجویان معماری

ورکشاپ یکروزه فرآیند طراحی همراه با 3ds max

ویژه دانشجویان معماری

زمان برگزاری: چهارشنبه 95/10/08 ساعت 14 تا 17

مکان برگزاری: دانشگاه غیرانتفاعی حکمت

صفحه اصلی اخبار ورکشاپ یکروزه فرآیند طراحی همراه با 3ds max ویژه دانشجویان معماری