آغاز ثبت نام دوره تکنسین داروخانه

آغاز ثبت نام دوره تکنسین داروخانه
در مرکز شماره یک
شروع دوره از 9 اردیبهشت
مهلت ثبت نام تا 7 اردیبهشت

صفحه اصلی اخبار آغاز ثبت نام دوره تکنسین داروخانه